Natječaj 30. siječnja 2020.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor
 
  1. jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora  i  na  radno  mjesto  izvanrednog  profesora  iz  znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja strojarstvo
  2. jednog nastavnika u nastavno zvanje predavača i na radno mjesto predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja znanost o umjetnosti
  3. jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja kineziologija
  4. jednog suradnika u suradničko zvanje poslijedoktoranda i na radno mjesto poslijedoktoranda iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija
 
  Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu („Narodne novine“ 93/14., 127/17. i 98/19.)
 
Pristupnici natječaja pod točkom 1. pored uvjeta propisanih člancima 93. i 95. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.),  obvezni su ispuniti i uvjete propisane člancima 190. i 192. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člancima 101. i 102. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.) te člankom 13. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. Prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
 
Pristupnici natječaja pod točkom 2. pored uvjeta propisanih člancima 98. i 101. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.), obvezni su ispuniti i uvjete propisane člancima 198. i 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 107. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja („Narodne Novine“ br. 13/2012.)  pročišćeni tekst, te člankom 26. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pristupnici natječaja pod točkom 2. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.
 
Pristupnici natječaja pod točkama 3. i 4. pored uvjeta propisanih člankom 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.) obvezni su ispuniti uvjete propisane člankom 196. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, člankom 105. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, te člankom 43. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Pristupnici natječaju pod točkama 3. i 4. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.
 
Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – Odluka USRH 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., Odluke USRH 101/14., 60/15., 131/17.), Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, pročišćeni tekst, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja,  Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrasci nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr (opći podaci – propisi).
 
 
Uz prijavu prema obrascima svi pristupnici su obvezni priložiti i:
  • životopis
  • izvornik ili ovjerenu presliku diplome
  • elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja.
  • obrazac privole
 
Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka (od kojih je jedna (1) originalna), osim radova, i u elektroničkom obliku na CD-u u PDF formatu.
 
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
 
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu takve prijave ne smatraju se pristupnicima prijavljenim na natječaj.
 
Pristupnici koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr. Osobe koje ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.
 
Osoba koja ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Takav pristupnik natječaju ostvaruje prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843."
 
Natječaj je otvoren trideset (30) dana od dana objavljivanja.
 
Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se na adresu: FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI, Ulica cara Hadrijana 10, Osijek, s naznakom: „za natječaj pod točkom____“
 

Fakultet zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima najkasnije u roku od petnaest (15) dana  od dana njegovog dovršetka, putem mrežne stranice Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku www.foozos.hr.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti.

Prilozi: