Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Rahaela Varga

Ime i prezime

dr. sc. Rahaela Varga

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za didaktiku cjeloživotnog obrazovanja

e-mail

rvarga@foozos.hr

Broj ureda

63

Istraživački interesi

odgoj i obrazovanje, kompetencije učitelja, učenika i ravnatelja, cjeloživotno učenje, nastava

 

Doktorirala pedagogiju na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlena kao docentica na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Izvodi nastavu kolegija Didaktika, Teorija kurikuluma, Suvremene nastavne strategije, Pedagoška komunikacija, Nenasilna komunikacija (Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku), Pedagoško vođenje, Kultura škole (Sveučilište u Zadru).

Recentni projekti: 2014 -2016 Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija; 2009 – 2014 Potreba promjene položaja učenika u nastavi i izvan nje.

Recenzentica je časopisa Život i škola, Revija za socijalnu politiku, Međunarodni časopis za inovacije u poučavanju i učenju (International Journal of Innovation in Teaching and Learning), Međunarodničasopiszaobrazovanjenadaljinui e-učenje (International Journal of Distance Education and E-Learning).

Na studijskim putovanjima posjetila je škole u Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Sudjelovala je u međunarodnoj UNESCO ljetnoj školi u Poljskoj na temu Ponovna prilagodba i integracija - problemi djece izbjeglica (Program CEEPUS). Od stranih jezika govori engleski i njemački.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/317673

Članovi Katedre:

doc. dr. sc. Snježana Dubovicki, prodekanica za razvojno-stručni rad
 

Ime i prezime

dr. sc. Snježana Dubovicki

Zvanje

Docentica

Prodekanica za razvojno-stručni rad

e-mail

sdubovicki@foozos.hr

sdubovicki@gmail.com

Broj ureda

prodekanski ured (upravna zgrada)

ured br. 58 (nastavna zgrada)

   

Istraživački interesi

Njezin je znanstveni interes usmjeren na istraživanje kurikuluma, nastave na svim razinama obrazovanja (s posebnim naglaskom na sveučilišnu nastavu i cjeloživotno učenje), kreativnost, samoaktualizaciju, emocije u nastavi, metodologiju te kvalitativne i futurološke metode istraživanja.

 

Doc. dr. sc. Snježana Dubovicki rođena je 1984. godine u Osijeku. 2007. godine diplomirala je pedagogiju i hrvatski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. 2013. godine doktorirala je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu s temom „Povezanost kurikuluma učiteljskoga studija i razvoja kreativnosti studenata“. 2015. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku radi od 1. prosinca 2008. godine. Na tom Fakultetu sudjeluje u izvedbi nastave više pedagoško-didaktičkih i metodoloških kolegija. Objavila je sveučilišni udžbenik, dvije znanstvene monografije te brojne znanstvene i stručne radove. Izlagala je na brojnim međunarodnim znanstvenim i stručnim konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu (Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Mađarska, Srbija, Bosna i Hercegovina).

2017. godine, na studijskom putovanju u Ujedinjeno Kraljevstvo, posjetila je osnovnoškolske i predškolske ustanove. U okviru CEEPUS programa, akademske 2018./2019. godine bila je gostujuća profesorica na dva tjedna na Filozofskom fakultetu u Tuzli (Bosna i Hercegovina) u okviru kojega je izvodila nastavu iz kolegija Didaktika studentima pedagogije, psihologije, razredne nastave i predškolskoga odgoja. 

Od 2009. - 2014. godine bila je aktivno uključena u projekt "Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja" (245 - 1221170-1063). U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje organizirala je edukaciju na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku s temom "Igra u nastavi". Članica je radne skupine za analizu i pripremu kurikuluma za temu dobrobit djece u okviru dvogodišnjeg projekta "Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj" (2018. - 2020.) Studijskog centra socijalnog rada (Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu, voditeljica: prof. dr. sc. Marina Ajduković) u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku, Children's world: The International Survey of Children' s Well-Being (ISCWeB). Članica je Organizacijskog odbora međunarodnih znanstvenih konferencija Didaktički izazovi II (https://didactic-challenges0.webnode.hr/didactic-challenges-ii/) i Didaktički izazovi III (https://didactic-challenges0.webnode.hr/). Nekoliko je godina bila izvršna urednica časopisa Život i škola (https://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola). Članica je Hrvatskog pedagogijskog društva (HPD) i Hrvatskog andragoškog društva (HDA). Od listopada 2018. godine na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku obnaša dužnost prodekanice za razvojno-stručni rad.

Popis publikacija

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473

 

 

Name and Surname

Snježana Dubovicki, Ph.D.

Title

Assistant Professor

Vice Dean for development and professional work

e-mail

sdubovicki@foozos.hr

sdubovicki@gmail.com

Office

vice dean office and office number 58

   

Research interests

Her scientific interest is focused on curriculum research, teaching at all levels of education (with particular emphasis on university teaching and lifelong learning), creativity, self-actualization, emotions in teaching, methodology and qualitative and futurology research methods.

 

Snježana Dubovicki, Ph.D., Assis. Prof., was born in 1984 in Osijek (Croatia). She got her Ph.D. in 2013 at Faculty of Humanities and Social Sciences of the University of Zagreb (Croatia) with the topic "Correlation between the Curriculum of Teacher Education and Student Creativity Development.” In 2015 she was elected as Assistant Professor. She started working at the Faculty of Education in Osijek at December 1st 2008. At this Faculty, she participates in the teaching of several pedagogical-didactic and methodological courses. She published a university textbook, two scientific monographs and numerous scientific papers. She spoke at numerous international scientific and professional conferences in Croatia and abroad (Japan, United Arab Emirates, Italy, Hungary, Serbia, Bosnia and Herzegovina).

In 2017, during a study trip to the United Kingdom, she visited elementary and pre-school institutions. Within the CEEPUS program, of the academic year 2018/2019, she was a visiting professor for two weeks at the Faculty of Philosophy in Tuzla (Bosnia and Herzegovina), where she taught Didactics to students of pedagogy, psychology, classroom teaching and pre-school education.

Between 2009 and 2014 she was actively involved in the scientific project "Development of Creativity in the Life-long Learning of Teachers" (245-1221170-1063). In 2018, at the Faculty of Education and in co-operation with the Agency for Education, she organized an education class themed "Playtime in Teaching". She is a member of the working group for analyzing and preparing curricula on the topic of children´s well-being within the two-year project "Subjective child well-being in Croatia" (2018-2020) of the Study Center of Social Work (University of Zagreb, Faculty of Law, leader: Marina Ajduković, Ph.D., Full Professor with Tenure), in cooperation with UNICEF Office for Croatia, Children´s World: The International Survey of Children´s Well-Being (ISCWeB). She is a member of the Organizing Committe of Didactic Challenges II (https://didactics-challenges0.webnode.hr/didactic-challenges-ii/), Didactic Challenges III (https://didactic-challenges0.webnode.hr/). She was the executive editor of the journal Life and School (https://hrcak.srce.hr/zivot-i-skola). She is a member of the Croatian pedagogical Society (HPD) and the Croatian Andragogy Society (HDA). Since October 2018 she has been employed as Vice Dean for development and frofessional work by the Faculty of Education in Osijek.

List of publications

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312473

dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica
Članovi Katedre za didaktiku cjeloživotnog obrazovanja usmjereni su propitivanju i istraživanju suvremenog obrazovanja, posebice nastave.
U okviru Katedre osmišljen je program cjeloživotnog obrazovanja stručnjaka nenastavničkih profila u osnovnom i srednjem obrazovanju (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul A) te visokoškolskih nastavnika (Pedagoško-psihološka i didaktičko metodička izobrazba, Modul B) koji se kontinuirano izvodi.
Članovi se redovito usavršavaju aktivno sudjelujući na prestižnim domaćim i inozemnim konferencijama (Kina, Japan, Ujedinjeno Kraljevstvo, Mađarska, Ujedinjeni Arapski Emirati, Italija, Srbija), studijskim putovanjima (Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo) i ljetnim školama (Ujedinjeno Kraljevstvo, Poljska)
Profesorica Anđelka Peko je glavna urednica časopisa Život i škola (http://zivotiskola.hr/), koji ima tradiciju dugu preko 60 godina i indeksiran je u relevantnim bazama podataka.

Članovi Katedre redovito sudjeluju kao voditelji, eksperti ili suradnici istraživači u znanstveno-istraživačkim projektima:
2018. - 2020. projekt Subjektivna dobrobit djece u Hrvatskoj (Studijski centar socijalnoga rada, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s UNICEF uredom za Hrvatsku)
2014. - 2016. projekt Ravnatelj: profesija i kvalifikacija, a ne funkcija (HR.3.1.15-0040) sufinancira Europskog socijalnog fonda, a provodi Sveučilište u Zadru u partnerstvu s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta u Osijeku, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2009. - 2014. projekt Razvoj stvaralaštva u cjeloživotnoj edukaciji učitelja (245-1221170-1063) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
2007. - 2014. projekt Potreba novog položaja učenika u nastavi i izvan nastave (245-1221170-1041) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske
2001. - 2007. projekt Nastava usmjerena na istraživanje i djelovanje (0122003) financira Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske

Članovi Katedre tradicionalno organiziraju međunarodnu konferenciju koja okuplja znanstvenike i stručnjake različitih profila kako se bavili didaktičkim pitanjima (https://didactic-challenges0.webnode.hr/):