Predsjednica Katedre:

doc. dr. sc. Ksenija Romstein

Ime i prezime

dr. sc. Ksenija Romstein

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za pedagogiju cjeloživotnoga obrazovanja

e-mail

kromstein@foozos.hr

Broj ureda

46

Vrijeme konzultacija

Utorkom od 9:30 do 10:30 i prema dogovoru

Istraživački interesi

Inkluzivni odgoj i obrazovanje, prava djece čiji su roditelji u zatvoru, rana intervencija u djetinjstvu, društveno korisno učenje, kvalitativna i kros-kulturalna istraživanja

 

Rođena 1977. u Osijeku gdje je završila osnovnu i srednju Medicinsku školu, te Pedagoški fakultet u Osijeku, smjer odgojitelj predškolske djece. Nakon toga, 1998. upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, smjer edukacijska rehabilitacija. Od 2001. do 2003. radila na radnom mjestu učitelja-defektologa u Centru za odgoj i obrazovanje Ivan Štark u Osijeku, a od 2003. do 2006. radi u SOS dječjem selu Ladmirevci (sustav socijalne skrbi) na radnom mjestu odgajatelja. Od 2006. do danas zaposlena na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti te predaje kolegije na studijskom smjeru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.  Doktorirala 2014. g. na području posebne pedagogije. U suradnji s Uredom pravobraniteljice za djecu aktivno promiče prava djece čiji su roditelji u zatvoru te ima više pozvanih predavanja na tu temu.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290550

 

 

Name and surname

Ksenija Romstein, Ph.D.

Position

Assistant professor

e-mail

kromstein@foozos.hr

Office number

46

Consultation

TU 09:00-10:00, and in accordance to students’ schedule

Research interests

Inclusive education, rights of the children of incarcerated parents, early childhood intervention, societal learning/community knowledge, qualitative and cross-cultural research

 

Born in 1997 in Osijek, where she has completed primary education, and high-school for nurses, and later Pedagogical faculty, course: preschool teacher. After that, in 1998., she enters Faculty of education and rehabilitation sciences University of Zagreb, course: educational rehabilitation. From 2001 till 2003 she worked as special education teacher in Centre for education in Osijek Ivan Štark, and from 2003 till 2006 in SOS children’s village int. in Ladimirevci (social care and service) as educator for children without adequate parental care. From 2006, ongoing, she works at Faculty of Education and teaches courses at preschool education program. Earned PhD in 2014, at the field of special pedagogy. In cooperation with Children’s ombudsman’s office in Croatia actively advocates and promotes the rights of children of incarcerated parents, and she has several keynote lectures on that issue.

List of publications (CROSBI link)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290550

 

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Vesnica Mlinarević

Ime i prezime

dr. sc. Vesnica Mlinarević

Zvanje

Redovita profesorica

e-mail

vmlinarevic@foozos.hr

Broj ureda

38

Vrijeme konzultacija

utorkom u 11 sati i prema dogovoru na

vmlinarevic@foozos.hr

Istraživački interesi

kultura škole, kurikulum, slobodno vrijeme djece i mladih, poremećaji u ponašanju učenika, rani i predškolski odgoj i obrazovanje

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na studiju predškolskog odgoja i studiju pedagogije te stekla dva zvanja, odgojitelja i profesora pedagogije. Magistrirala je 2004. a doktorirala 2006. u području društvenih znanosti, polje pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Slobodno vrijeme kao prediktor poremećaja u ponašanju učenika. Radila je u Centru za predškolski odgoj Osijek, Agenciji za odgoj i obrazovanje kao savjetnica, kao vanjska suradnica na Pedagoškom fakultetu, a 2001. stalno se zapošljava kao predavač na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, tadašnjoj Visokoj učiteljskoj školi.

Od 2006. je docentica, 2012. je izabrana u zvanje izvanredne profesorice, a 2017. u zvanje redovite profesorice. Predaje kolegije Pedagogija, Obiteljski odgoj i suradnja s roditeljima, Vođenje odgojno-obrazovne ustanove, Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu, Nastavna komunikacija i Integrirani predškolski kurikulum I. Od 2013. predaje na Poslijediplomskom sveučilišnom studiju Pedagogija i kultura suvremene škole na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a od 2016. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Kvaliteta u odgoju i obrazovanju na Sveučilištu u Zadru.

Bila je predsjednica povjerenstva za osiguranje i unaprjeđivanje kvalitete visokog obrazovanja te stekla certifikat za osiguranje kvalitete u visokoškolskim ustanovama ISO standard 9001. Predsjednica je povjerenstva za polaganje stručnih ispita odgojitelja i pedagoga u predškolskim ustanovama za područje pet slavonskih Županija od 2008.

Bila je sudionica Projekta “Program psihosocijalne pomoći prognanoj djeci u Republici Hrvatskoj, 1998. godine i radila kao savjetnica na mirnoj reintegraciji hrvatskog Podunavlja u odgojno-obrazovni sustav Republike Hrvatske u Vukovaru i Baranji.

Bila je suradnica na trima znanstvenim projektima Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske,  vodila je međunarodni IPA projekt RO-ufos-luna-MI, Improvement of Position of Roma Children in Education in Baranja Region i bila suradnica  na projektu K2 Erasmus + ''Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

BilajevoditeljicanadislociranompreddiplomskomstudijupredškolskogodgojauVukovaruod  2003. do 2006., voditeljica Odsjeka za društvene znanosti akademske 2006./2007, prodekanica za stručno-razvojne poslove od 2009. do 2010. i prodekanica za nastavu od 2010. do 2018.

Autorica i suautorica  je 2 znanstvene monografije, 4 poglavlja u knjizi, suurednica 4 zbornika radova sa znanstvenih konferencija, 80 - tak znanstvenih i stručnih radova iz pedagogije te je bila članica ili predsjednica 14 znanstvenih skupova.

Članica je Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Predsjednica upravnog odbora Gradske i sveučilišne knjižnice u Osijeku te članica Matice hrvatske i međunarodne udruge Association fot Teacher Education in Europe.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/261162

 

 

Name and surname

Vesnica Mlinarević, Ph.D.

Scientific vocation

Full Professor

e-mail

vmlinarevic@foozos.hr

Office number

38

Consultation time

Tuesdays at 11 o'clock and by agreement at vmlinarevic@foozos.hr

Research interests

 

 

 

She graduated from the Pedagogical Faculty in Osijek on pre-school education and pedagogy and gained two vocations, pre-school educator and professor of Pedagogy. She received master's degree in 2004 and a PhD degree in 2006 in the area of social sciences, field of pedagogy at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb with the topic Spare time Predictor of Behavioral Disorders in Students. She worked at the Pre-School Education Center in Osijek, Education and Teacher Training Agency as an advisor, as an external associate at the Pedagogical Faculty, and in 2001 she has been employed as a lecturer at the Faculty of Education.

In 2006 she became assistant professor, then she has been appointed as an associate professor in 2012, and in 2017 she became a full professor. She teaches Pedagogy, Family upbringing and cooperation with parents, Leadership of educational institution, Extracurricular activities in school curriculum, Teaching communication and Integrated preschool curriculum I.  From 2013 she teaches at the Postgraduate (doctoral) university study programme of Pedagogy and Contemporary School Culture at the Faculty of Humanities and Social Sciences in Osijek, and since 2016 at the Postgraduate Doctoral Study of Quality in Education at the University of Zadar.

She was the president of the commission for securing and upholding the quality of higher education and gained a certificate of quality assurance in the ISO standards of higher education institutions. She has been the president of the commission for passing examinations of educators and pedagogues in pre-school institutions for the five Slavonian counties since 2008.

She was a participant of the project "Program of Psychosocial Help for Refugee Children in the Republic of Croatia” in 1998 and worked as an advisor to the Peaceful Reintegration of the Croatian Danube region into the Educational System of the Republic of Croatia in Vukovar and Baranja.

She was an associate on the three scientific projects of the Ministry of Science, Education and Sports of the Republic of Croatia, she led an international IPA project RO-ufos-luna-MI, Improving the Position of Roma Children in Education in Baranja Region and was an associate of K2 Erasmus + '' Peace-making the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

She was the head of the dislocated undergraduate pre-school education program in Vukovar from 2003 to 2006, head of the Department of Social Sciences of the academic year 2006/2007, the Vice Dean for Professional Development Affairs from 2009 to 2010 and the Vice Dean for teaching from 2010 to 2018.

She is author and co – author of 2 scientific monographs, 4 chapters in the book, co-editor of 4 conference proceedings from scientific conferences, author of around 80 scientific and professional papers in the field of pedagogy, and was a member or president of 14 scientific conferences.

She is a member of the University Council of the University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek and President of the Administrative Board of the City and University Library in Osijek and a member of Matica hrvatska.

List of publications (link to CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/261162

doc. dr. sc. Maja Brust Nemet
dr. sc. Antonija Huljev, poslijedoktorandica
Ružica Tokić, asistentica
  1. Opće o katedri
Katedra za pedagogiju cjeloživotnog obrazovanja jedna je od ukupno tri katedre u sastavu Odsjeka za cjeloživotno obrazovanje. Cilj katedre je promicanje cjeloživotnog učenja pedagoških profesionalaca, posebice učitelja i odgojitelja. Stoga nastavnici zaposleni na katedri aktivno organiziraju i izvode programe cjeloživotnog obrazovanja za učitelje, nastavnike i odgojitelje te ostale zaposlenike u sustavu obrazovanja i znanosti kroz programe pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe. Za primjereno promicanje vrijednosti cjeloživotnog učenja, nastavnici surađuju s mnogim ustanovama u Republici Hrvatskoj i izvan nje, posebice s organizacijama civilnog društva (udrugama) s kojima često imaju i projekte kroz koje podižu kvalitetu života krajnjih korisnika. S obzirom na interdisciplinarnu narav odgoja i obrazovanja, katedra za pedagogiju cjeloživotnog učenja često organizira edukacije i stručna usavršavanja za stručnjake iz različitih disciplina društveno-humanističkih znanosti i STEM područja, ponajprije za rad s djecom i mladima u izvanškolskim aktivnostima (sportski klubovi, udruge i sl.), ali i za rad u školi, primjerice za rad s učenicima s teškoćama u razvoju kroz programe edukacije pomoćnika. Katedra za pedagogiju cjeloživotnog učenja, u skladu sa smjernicama EU o cjeloživotnom obrazovanju, vodi računa o pristupnosti svojih programa, te se oni izvode na više mjesta u RH, prema potrebama na terenu, a sve u svrhu jačanja kompetencija odgojitelja, učitelja i nastavnika za rad s djecom i mladima.

  1. Projekti, u tijeku i završeni
U posljednje tri godine do danas, nastavnici katedre za pedagogiju cjeloživotnog učenja su sudjelovali kao istraživači, savjetnici, evaluatori i suradnici na sljedećim nacionalnim i međunarodnim (EU) projektima:
Internacionalni studijski program Konstrukcije otporne na izvanredna djelovanja – Resilient Structures – InterStruct“
„I tata je važan“
“Safer Internet Centre Croatia: Making internet a good and safe place” (2015-HR-IA-0013)
“116 000 Hotline for Missing Children Croatia“ (JUST/2015/RDAP/AG/0116/8830)
„DOBRO: Doprinos boljitku rane intervencije putem društveno korisnog učenja u Gradu Zagrebu i Brodsko-posavskoj županiji“

  1. Konferencije koje organiziraju članovi Odsjeka
Uz nastavu i projekte, nastavnici katedre za pedagogiju cjeloživotnog obrazovanja sudjeluju u organizaciji konferencija od kojih su neke postale već tradicionalne kao što su Didaktički izazovi. Također, članovi Odsjeka sudjeluju u organizaciji konferencija i kongresa, kao članovi programskih i organizacijskih odbora:  4. Međimurski filološki i pedagoški dani 2019, Digitalna sigurnost i privatnost 2018 itd.