Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Dubravka Smajić

Ime i prezime

dr. sc. Dubravka Smajić

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za jezik

E-mail

dsmajic@foozos.hr

Broj ureda

48

Istraživački interesi

Suvremeni hrvatski jezik

Norma

Sintaksa

Povijest hrvatskoga jezika 19. i 20. stoljeća

Dijalektologija

Obrazovanje

 

CUO „Braća Ribar“ Osijek

Pedagoški fakultet u Osijeku

Filozofski fakultet u Zagrebu (magisterij)

Pedagoški  fakultet u Osijeku (doktorat)

Radno iskustvo

Osnovna škola Franje Krežme Osijek (1985. – 1997.)

Pedagoški fakultet (1997. – 1998.)

Visoka učiteljska škola u Osijeku (1998. -  2006.)

Učiteljski fakultet u Osijeku (2006. – 2014.)

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku (2014.  -)

Znanstveno-istraživački  i stručni rad

- magistarski rad iz filologije:Uskličnost i način njezina izražavanja u hrvatskom književnom jeziku (mentorstvo: prof. dr. sc. Josip Silić)

- disertacija:Gramatike Mirka Divkovića (mentorstvo: prof. dr. sc. Sanda Ham)

- suradnica na znanstvenim projektima Dijete i učenje jezika i Hrvatski jezik kao sastavnica nacionalnoga identiteta dvojezičnih manjinskih zajednica (u okviru znanstvenoga programaHrvatska filologija i prostori ruba) - glavna istraživačica izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija

- izradila programe obveznih i izbornih kolegija iz hrvatskoga jezika prilikom ustrojavanja Učiteljskoga studija i studija Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja prema Bolonjskoj deklaraciji te za cjeloživotno obrazovanje

-održavala predavanja za učitelje razredne nastave i nastavnike hrvatskoga jezika u Hrvatskoj i Mađarskoj, organizirala tečajeve iz hrvatskoga jezika za studente osječkoga sveučilišta te imala izlaganja u povodu Dana hrvatskoga jezika

- ustrojila sa suradnicama u Osijeku središte Europskoga konzorcija za certifikat o postignućima u suvremenim jezicima (ECL) za Republiku Hrvatsku, koje sastavlja autorizirane testove iz hrvatskoga jezika za provjeru poznavanja toga jezika u državama Europske Unije i ocjenjuje ih teprovodi ispite ECL iz hrvatskoga kao inoga jezika

- jedna je od pokretačica međunarodnoga znanstvenoga skupa Dijete i jezik danasi članica njegova Organizacijskoga odbora (od 2001. godine do danas),članica je uredništva pet zbornika te glavna urednica dvaju zbornika toga skupa.

- u Odjelu za hrvatski jezik osječkoga Ogranka Matice hrvatske više godina redovito sudjelovala u informativnoj akciji Jezični telefon.

- izlagala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

- predsjednica Katedre za jezik

Članstva

Članica je:

Znanstvenoga vijeća za obrazovanje i školstvo HAZU

Hrvatskoga filološkoga društva

Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku

Hrvatskoga čitateljskoga društva

Matice hrvatske.

Urednički rad

Članica je Uredničkoga vijeća časopisa Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika (od 2019.)

Urednica je:

- Monografije Dragana Mucića: Prvih četrdeset godina,

Hrvatsko narodno kazalište 1907.-1941.(2010.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i tekst (2011.)

- Zbornika Dijete i jezik danas: Dijete i mediji (2015.)

- Zbornika posvećenoga Ireni Vodopiji, U jezik uronjeni (2018.).

-  dvaju vjerskih informativnih glasila

Popis publikacija

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/221402?autor=221402

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Emina Berbić Kolar, prodekanica za nastavu

Ime i prezime

dr. sc. Emina Berbić Kolar

Zvanje

Izvanredna profesorica

Prodekanica za nastavu

e-mail

eberbic@foozos.hr, ebkolar@gmail.com

Broj ureda

prodekanski ured

Istraživački interesi

hrvatski jezik, dijalektologija, komunikologija, sociolingvistika

 

Izvanredna profesorica Emina Berbić Kolar rođena ja 24. listopada 1976.  U Slavonskome je Brodu završila osnovnu i srednju školu (prirodoslovno-matematičku gimnaziju)  nakon čega se upisala na Pedagoški fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (danas Filozofski fakultet) na studij Hrvatskoga jezika i književnosti koji je završila 2000. i stekla profesorsko zvanje.

Akademske je godine 2000./2001. upisala poslijediplomski studij, ondašnjega Pedagoškoga, a današnjega Filozofskoga fakulteta u Osijeku, pod nazivom Hrvatski jezik i književnost ukontekstu srednjoeuropskih jezika i književnosti, smjer jezikoslovlje.Izvandoktorski je studij upisala u siječnju 2007. Doktorirala je 8. rujna 2009. s temom Govori slavonskoga dijalekta brodskoga kraja.

Na matičnom fakultetu izvodi predavanja na kolegijima Hrvatski jezik, Jezična kultura, Slavonski dijalekt, Zavičajni idiom, Pisana i usmena komunikacija, Leksikologija i tvorba riječi, Hrvatski jezik i komunikacija, Javni govor, Jezična kulturna baština, Funkcionalni stilovi hrvatskoga književnog jezika, Jezično-komunikacijske vještine.

Napisala je četrdesetak stručnih i znanstvenih radova te je suautorica triju knjiga: Sičanske riči, Leksikon slavonske narodne medicine, Disleksija i disgrafija: određenja, pristupi i smjernice.

Usavršavala se u zemlji i inozemstvu (Turska, Poljska, Velika Britanija, Finska, Njemačka, Austrija, Norveška, Mađarska).

Članica je uredništva u dvama međunarodnim časopisima: Evkonyv (Srbija), OralHistory (Turska) te u dvama domaćim časopisima Život i škola i Pannoniana.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312451

 

 

First and last name

Emina Berbić Kolar, Ph.D.

Profession

Associate Professor

Email

eberbic@foozos.hr , ebkolar@gmail.com

Office number

Deans Office

Research interests

Croatian language, Dialectology, Communications, Sociolinguistics

 

Associate Proffessor Emina Berbić Kolar was born on October 24, 1976 in Slavonski Brod. She finished elementary and high school (secondary school, Faculty of science) after which she enrolled at the Faculty of Education at the University Josip Juraj Strossmayer in Osijek (today the faculty of philosophy) in the study of the Croatian language and literature which ended in 2000 and acquired her professional vocation.

In the academic year of 2000/2001, she enrolled in postgraduate studies, then Pedagogical,  today's Faculty of Philosophy in Osijek, under the title Croatian Language and Literature in the Context of Central European Languages and Literature, focusing on linguistic science. She enrolled in a dislocated doctorine study in January 2007 and  received her Ph.D. on September 8, 2009, with the theme of Speaking of Slavonian Dialect in the Brod Region.

At the Faculty, she conducts lectures for different courses; Croatian language, Language culture, Slavonic dialect, Homeland idiom, Written and oral communication, Lexicology and word formation, Croatian language and communication, Public speech, Language cultural heritage, Functional styles of Croatian literary language, Language-communication skills.
She has written forty professional and scientific papers and is the co-author of three books: Sichuan Riches, Slavonic Folk Medicine Lexicon, Dyslexia and Dysgraphia: Definitions, Approaches and Guidelines.
She has advanced professionally in this country and abroad (Turkey, Poland, Great Britain, Finland, Germany, Austria, Norway, Hungary).
She is a member of editorial offices in two international journals: Evkonyv (Serbia), Oral History (Turkey) and two domestic journals Life and School and Pannonian.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=312451

doc. dr. sc. Irena Krumes
doc. dr. sc. Nina Mance
doc. dr. sc. Ivana Trtanj
doc. dr. sc. Vedrana Živković Zebec