Predsjednica katedre:

doc. dr. sc. Lidija Bakota

Ime i prezime

dr. sc. Lidija Bakota

Zvanje

Docentica

Predsjednica Katedre za književnost

e-mail

lbakota@foozos.hr

Broj ureda

44

Istraživački interesi

Znanstveno je zanimanje usmjereno prema ranom učenju hrvatskoga jezika,pisanjem i  proučavanjem udžbeničke građe namijenjene učenicima mlađe školske dobi. U središtu znanstvenoga istraživanja su i strategije razumijevanja pri čitanju književnih i informativnih tekstova u razrednoj nastavi.

 

Doc. dr. sc. Lidija Bakota zaposlena je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Doktorat znanosti stekla je 2010. godine obranivši doktorsku disertaciju Komunikacijski model govornih vježbi u osnovnnoj školi na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2012. u zvanju je  docentice znanosti iz znanstvenog područja humanističke znanosti – kroatistika na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Osim znanstvenoga rada suradnica je i u pisanju udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob. Bila je članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities (kratica projekta: P-EE, kod projekta: 7E470F9E5337D292. Podatci o projektu dostupni su na: http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm ) u razdoblju  od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj je projekta za Hrvatsku bilo Pučko otvoreno učilište Koprivnica, a Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku bio je partner na projektu za Hrvatsku. Suradnicu su na projektu bili: Spoleczna Akademia Nauk (Poljska, www.san.edu.pl), Infor Elea (Italija, www.inforelea.academy ), Slovo 21 (Češka, www.slovo21.cz), MBM Training and Development Center lTD (Velika Britanija, www.mbmtraining.uk ) i Vlnius „Židinio“ (Litva, www.zidinio.vilnius.Im.It)

Projekt je nastao iz potrebe usklađivanja obrazovnog sustava i tržišta rada. Temeljni je cilj projekta kreiranje inovativnog kurikuluma za obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika obrazovnih ustanova s ciljem povećanja njihovih kompetencija za rad s migrantima, azilantima i Romima kao sekundarnih ciljnih grupa. Kao članica projekta sudjelovala je u izradi kurikuluma usmjerenog na osposobljavanje polaznika za inovativno zanimanje ''Stručnjak za koordinaciju obrazovanja i zapošljavanja''. Sudjelovala je u izradi četiriju kurikula: Modul 1. Andragoški modeli poučavanja (Expert for coordination of education and employment); Modul 2. Moderne komunikacijske tehnologije (Modern communication technology); Modul 3. Upravljanje ljudskim potencijalima: istraživanje, analiza, planiranje i realizacija (Human Resources Management: research, analysis, planning and implementation); Modul 4. Međukulturalne kompetencije (Cross cultural competence). Po završetku navednoga programa polaznici će stečenim zvanjem  doprinijeti uključivanju spomenutih sekundarnih ciljnih grupa u procese obrazovanja i zapošljavanja u sredini u kojoj žive. Kao članica projekta izradila je u suautorstvu brošuru Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities'.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290535

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Valentina Majdenić

Ime i prezime

dr. sc. Valentina Majdenić

Zvanje

Izvanredna profesorica

Voditeljica Odsjeka za kroatistiku

E-mail

vmajdenic@foozos.hr

Broj ureda

47

Istraživački interesi

metodika književnosti

metodika medijske kulture

regionalna i zavičajna književnost

 

Akademske godine 2005./2006. upisala poslijediplomski sveučilišni studij Književnost i kulturni identitet. Doktorski rad pod naslovom Recepcija slavonske književnosti u osnovnoškolskim udžbenicima (od 1. do 8. razreda) od 1970. do 2008. godine obranila 27. siječnja 2012. godine pred povjerenstvom: prof. dr. sc. Ana Pintarić (članica povjerenstva, predsjednica povjerenstva), doc. dr. sc. Dubravka Smajić (članica povjerenstva) i izv. prof. dr. sc. Irena Vodopija (članica povjerenstva, mentorica).16. ožujka 2012. godine izabrana u suradničko zvanje više asistentice i na radno mjesto više asistentice iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika.19. prosinca 2013. godine stekla zvanje docenta iz znanstvenoga područja humanističkih znanosti, znanstvenoga polja teorija i povijest književnosti, znanstvena grana kroatistika. Znanstveno je zanimanje usmjereno prema metodici književnosti i metodici medijske kulture te zavičajne i regionalne književnosti. Suautorica je udžbenika hrvatskoga jezika za mlađu školsku dob od 2 do 4. razreda.Članica je projekta Članica Erasmus K2 projekta Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and apportunities. Kratica projekta: P-EE Projekt traje od 1.10. 2016. do 31. 3. 2018. (18 mjeseci). Nositelj projekta za Hrvatsku: Pučko otvoreno učilište Koprivnica. Partner na projektu za Hrvatsku: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Kod projekta: 7E470F9E5337D292

Podatci o projektu dostupni su na:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290546

 

 

Name and surname

Valentina Majdenić, Ph.D.

Title

Associate Professor

E-mail

vmajdenic@foozos.hr

Office Nr.

47

Research Interests

Teaching Literature in Primary Schools

Teaching Media Literacy

Regional Literature

 

She has been enrolled 2005/2006 in postgraduate university study in Literature and Cultural Identity.Her PhD-Thesis entitled Reception of Slavonic Regional Literature In Elementary School Textbooks (1st to 8th grade) From 1970 to 2008 was defended on 27th January 2012 in front of the commission: Prof.Dr. Ana Pintarić (Chairman of the Committee), Dr. DubravkaSmajić, Assistant Professor (Member of the Committee) and Dr. Irena Vodopija, Associate Professor (Member of the Commitee, Mentor). On March 16, 2012, she was elected to the position of Adjunct in the scientific field of humanities, theory and history of literature, branch of Croatian Studies. On December 19, 2013, she was elected into the position of the Assistant Professor, scientific field of humanities, theory and history of literature, branch Croatian Studies.Her scientific interestshave been directed towards the methodology of literature and the methodology of media culture, local and regional literature.She is a co-author of Croatian language textbooks for primary school, from 2nd to 4th grade.She has been the member of the Erasmus K2 Membership Project Pacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities.

Project Abbreviation: P-EE, from October 1, 2016 to March 31, 2018 (18 months). Project proposed by: Koprivnica Open University, Partner:Faculty of Educational Sciences in Osijek. Project code: 7E470F9E5337D292

Project data is available at:

http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

List of publications (CROSBI link)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=290546

Mirta Bijuković Maršić, predavačica