Predsjednica Katedre:

izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Đurđević Babić

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za matematiku i informatiku

e-mail

idjurdjevic@foozos.hr

Broj ureda

62

Vrijeme konzultacija

Ponedjeljkom u 12:00 sati i prema dogovoru

Istraživački interesi

metode umjetne inteligencije, neuronske mreže i njihova primjena te primjena ostalih metoda rudarenja podataka (data mining), upotreba informacijske i komunikacijske tehnologije u odgoju i obrazovanju

 

Ivana Đurđević Babić je nositeljica na sljedećim kolegijima na integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Učiteljski studij: Oblikovanje teksta, Uvod u računarstvo, Informatika u obrazovanju, Internet u odgoju i obrazovanju, Web programiranje, Programski jezik Logo, Algoritmi i strukture podataka, Računalo u odmoru i razonodi te Računalne baze podataka. Također, nositeljica je i na kolegiju Informatička pismenost koji se izvodi na izvanrednom sveučilišnom preddiplomskom studiju Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Aktivno sudjeluje kao izlagač na međunarodnim i domaćim znanstvenim konferencijama te je bila recenzent stručnih i znanstvenih članaka. Od 2015. godine do danas obnaša dužnost predsjednice Katedre za matematiku i informatiku u sastavu Odjela za prirodne znanosti Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Trenutno obnaša i dužnost predsjednice Povjerenstva za unaprjeđivanje i osiguranje kvalitete (mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022.). Članica je Hrvatskog društva za operacijska istraživanja (HDOI).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/285633?page=1

 

 

Name and surname

Ivana Đurđević Babić, Ph.D.

Title

Associate professor

e-mail

idjurdjevic@foozos.hr

Office Nr.

62

Consultation time

Monday at 12:00 and according to personal agreement

Research interests

artificial intelligence, neural networks and their application and application of other methods of data mining, the use of information and communication technology in education

 

Ivana Đurđević Babić teaches courses at integrated undergraduate and graduate five-year university class teacher studies: Word processing, Introduction to computer science, Informatics in education,Internet in education, Web programming, Logo – programming language, Algorithms and data structure, Computers in leisure and Computer data bases. In addition, she teaches course Computer literacy which is being conducted at the part time university undergraduate study of Early Childhood Education and Pre-school Education. She actively participated at international and domestic scientific conferences and was a reviewer of professional and scientific articles. From 2015 until today, she holds the position of Chair President of the Chair of Mathematics and Informatics as part of the Department of Natural Sciences at the Faculty of Education. She currently holds the position of Chair of the Commission for Quality Improvement and Quality Assurance (mandate from October 1, 2018 to September 30, 2022). She is a member of the Croatian Operational Research Society (CRORS).

List of publications (CROSBI link)

https://www.bib.irb.hr/pregled/znanstvenici/285633?page=1

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica

Voditeljica Odsjeka za društvene znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Vrijeme konzultacija

Četvrtak 14:00 hi prema dogovoru na email zkolar@foozos.hr

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistent na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku.  Na Odjelu za matematiku u Osijeku i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, radi od 1999. godine. Bila je potpredsjednica Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011.i 2013. te predsjednica tih odbora 2015. i 2017.  godine. Jedna je od urednica triju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Educationand Mathematics Education as a Science and Profession. Od 2012. godine jeglavnaurednicaOsječkogmatematičkoglista.Bila jeprodekanicazaposlovneodnoseimeđunarodnusuradnjuFakultetazaodgojneiobrazovneznanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti od 2006. godine do 2014. godine te od 2018. godine. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Osječkog matematičkog društva i Hrvatskog matematičkog društva. Recenzent je za Mathematical Reviews. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike I, Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

 

 

Name and surname

Zdenka Kolar-Begović

Academic rank

Full professor

e-mail

zkolar@foozos.hr

Office

40

Office hours

Thursday at 14:00  and by appointment at zkolar@foozos.hr

Research interests

 

Nonassociative algebraic structure, geometry

 

Zdenka Kolar-Begović obtained her BSc degree in mathematics and physics from the Faculty of Education in Osijek in 1993. She received her MSc degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb in 1999.  In 2003, she obtained her PhD degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb. After graduation, Zdenka Kolar-Begović worked as an assistant at the Department of Mathematics, Faculty of Education in Osijek. Since 1999  she  has been employed at the Department of Mathematics and the Faculty of Education in Osijek. She was Vice head of the Scientific and Organizing Committee of the International Colloquium Mathematics and Children 2007, 2009, 2011, 2013,  and Head of these committees 2015., 2017. She is the editor of three monographs Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Education and Mathematics Education as a Science and Profession

She has been  Head of the Department of Natural Sciences at the Faculty of Education (2006-2014 and from 2018 till now). She was a Vice dean for business relationships and international cooperation at the Faculty of Education  (2014-2018). She has been Editor in Chief of Osijek Mathematical Gazette since 2012.

She is a member of the Geometry Seminar at the Department of Mathematics, University of Zagreb, Osijek Mathematical Society and the Croatian Mathematical Society.  She is a reviewer for Mathematical Reviews.

She is teaching the following courses Teaching mathematics I, Teaching mathematics II and Mathematics and gifted students.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

izv. prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper
Željko Gregorović, predavač
Diana Moslavac Bičvić, predavačica
dr. sc. Ana Katalenić, poslijedoktorandica
dr. sc. Ana Mirković Moguš, viša asistentica
dr. sc. Karolina Dobi Barišić, asistentica

Katedra za matematiku i informatiku, s takvim nazivom, postoji od 15. rujna 2015. kad je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz matematičkih i informacijskih znanostikoji izvode nastavu iz matematičkih i informatičkih kolegijana studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Katedra trenutno ima 8 članova.