Predsjednica katedre:

izv. prof. dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Ime i prezime

dr. sc. Ružica Kolar-Šuper

Zvanje

Izvanredna profesorica

Predsjednica Katedre za matematiku i informatiku

e-mail

rkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Ružica Kolar-Šuper je diplomirala 1996. godine matematiku i fiziku na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Na trećoj godini studija, kao najbolji student na smjeru prirodnih znanosti Pedagoškog fakulteta, dobila je Dekanovu nagradu. Magistrirala je iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003. godine. Doktorsku disertaciju obranila je 2006. godine iz područja prirodnih znanosti, poljematematika, naPrirodoslovno-matematičkomfakultetu u Zagrebu. Od 1996. Do 1998. radi kao nastvnik matematike i fizike na Tehničkoj školi Ruđera Boškovića u Vinkovcima. 1998. godine zapošljava se, u svojstvu znanstvenog novaka, na Pedagoškom fakultetu u Osijeku na katedri za matematiku. Od 1999. godine, nakon preustroja Peadogoškog fakulteta radi na Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Bila je potpredsjednica znanstvenog i organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children 2015. i 2017.  Jedna je od urednica triju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Education and Mathematics Education as a Science and Profession. Bila je voditelj Odsjeka za prirodne znanosti od 2014. godine do 2018. godine. Član je uredničkog odbora Osječkog matematičkog lista. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Osječkog matematičkog društva i Hrvatskog matematičkog društva. Vodi predavanja iz kolegija Elementarna matematika, Matematika, Diskretna matematika i Uvod u linearnu algebru, Matematička kultura i komunikacija.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=257950

Članovi Katedre:

prof. dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Ime i prezime

dr. sc. Zdenka Kolar-Begović

Zvanje

Redovita profesorica

Voditeljica Odsjeka za prirodne znanosti

e-mail

zkolar@foozos.hr

Broj ureda

40

Istraživački interesi

Neasocijativne algebarske strukture, geometrija

 

Zdenka Kolar-Begović diplomirala je matematiku i fiziku 1993. godine na Pedagoškom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je 1999. godine iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja prirodnih znanosti, polje matematika, obranila je 2003. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Zagrebu. Nakon diplomiranja ostaje raditi kao asistent na Katedri za matematiku Pedagoškog fakultetu u Osijeku.  Na Odjelu za matematiku u Osijeku i Učiteljskom fakultetu, danas Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti, radi od 1999. godine. Bila je potpredsjednica Znanstvenog odbora i Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog kolokvija Mathematics and Children, 2007., 2009., 2011.i 2013. te predsjednica tih odbora 2015. i 2017.  godine. Jedna je od urednica triju znanstvenih monografija Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Educationand Mathematics Education as a Science and Profession. Od 2012. godine jeglavnaurednicaOsječkogmatematičkoglista.Bila jeprodekanicazaposlovneodnoseimeđunarodnusuradnjuFakultetazaodgojneiobrazovneznanosti od 2014. do 2018. godine. Voditeljica je Odsjeka za prirodne znanosti od 2006. godine do 2014. godine te od 2018. godine. Član je Geometrijskog seminara na PMF-Matematičkom odjelu u Zagrebu, Osječkog matematičkog društva i Hrvatskog matematičkog društva. Recenzent je za Mathematical Reviews. Vodi predavanja iz kolegija Metodika matematike I, Metodika matematike II i Matematika i nadareni učenici.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

 

 

Name and surname

Zdenka Kolar-Begović

Academic rank

Full professor

e-mail

zkolar@foozos.hr

Office

40

Research interests

 

Nonassociative algebraic structure, geometry

 

Zdenka Kolar-Begović obtained her BSc degree in mathematics and physics from the Faculty of Education in Osijek in 1993. She received her MSc degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb in 1999.  In 2003, she obtained her PhD degree in the field of mathematics from the Department of Mathematics, University of Zagreb. After graduation, Zdenka Kolar-Begović worked as an assistant at the Department of Mathematics, Faculty of Education in Osijek. Since 1999  she  has been employed at the Department of Mathematics and the Faculty of Education in Osijek. She was Vice head of the Scientific and Organizing Committee of the International Colloquium Mathematics and Children 2007, 2009, 2011, 2013,  and Head of these committees 2015., 2017. She is the editor of three monographs Mathematics Teaching for the Future, Higher Goals in Mathematics Education and Mathematics Education as a Science and Profession

She has been  Head of the Department of Natural Sciences at the Faculty of Education (2006-2014 and from 2018 till now). She was a Vice dean for business relationships and international cooperation at the Faculty of Education  (2014-2018). She has been Editor in Chief of Osijek Mathematical Gazette since 2012.

She is a member of the Geometry Seminar at the Department of Mathematics, University of Zagreb, Osijek Mathematical Society and the Croatian Mathematical Society.  She is a reviewer for Mathematical Reviews.

She is teaching the following courses Teaching mathematics I, Teaching mathematics II and Mathematics and gifted students.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=207285

izv. prof. dr. sc. Ivana Đurđević Babić
dr. sc. Ana Mirković Moguš, viša asistentica
dr. sc. Karolina Dobi Barišić, poslijedoktorandica
dr. sc. Ana Katalenić, poslijedoktorandica
Željko Gregorović, predavač
Diana Moslavac Bičvić, predavačica

Katedra za matematiku i informatiku, s takvim nazivom, postoji od 15. rujna 2015. kad je ustrojena odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz matematičkih i informacijskih znanostikoji izvode nastavu iz matematičkih i informatičkih kolegijana studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Katedra trenutno ima 8 članova.