Sveučilišni specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja

Trajanje studija:

2 godine – 4 semestra (120 ECTS bodova)

Akademski naziv:

Sveučilišni specijalist/specijalistica inkluzivnog odgoja i obrazovanja (spec.inkl.educ.)

Kompetencije koje student stječe završetkom studija:

Program studentima omogućuje stjecanje kompetencija na području razumijevanja i primijene različitih modela savjetodavnog i rehabilitacijskog rada s osobama s invaliditetom i/ili djecom s teškoćama u razvoju, kao i usvajanje potrebnih savjetodavnih i psiho-rehabilitacijskih vještina, načina procjena i praćenja razvoja različitih populacija (djeca i mladi s teškoćama u razvoju ili izloženi čimbenicima rizika, kao i odrasle osobe s invaliditetom) te profesionalne etike u sklopu različitih programa inkluzivnog odgoja i obrazovanja.

Na poslijediplomski specijalistički studij Inkluzivnog odgoja i obrazovanja mogu se upisati:

 • diplomirani učitelji/učiteljice koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te učitelji/učiteljice koji su završili integrirani preddiplomski i diplomski Učiteljski studij (magistri primarnog obrazovanja)
 • diplomirani odgojitelji koji su završili sveučilišni diplomski studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja (magistri ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja)
 • diplomirani psiholozi/profesori psihologije koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te psiholozi koji su završili diplomski studij psihologije (magistri struke)
 • diplomirani pedagozi koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te pedagozi koji su završili diplomski studij pedagogije (magistri struke)
 • diplomirani rehabilitatori koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te rehabilitatori koji su završili diplomski studij rehabilitacije (magistri struke)
 • diplomirani logopedi koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te logopedi koji su završili diplomski studij logopedije (magistri struke)
 • diplomirani socijalni pedagozi koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te socijalni pedagozi koji su završili diplomski studij socijalne psihologije (magistri struke)
 • diplomirani socijalni radnici koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te socijalni radnici koji su završili diplomski studij socijalnog rada (magistri struke)
 • diplomirani profesori/nastavnici koji su studij završili prema obrazovnim programima važećima do ak. god. 2005./2006., te nastavnici/profesori koji su završili diplomski studij bilo kojeg nastavničkog usmjerenja (magistri struke)
 • magistri struke, uz uvjet završenog pedagoško-psihološko i didaktičko-metodičke izobrazbe (PPDMI)

 a koje su prethodno, temeljem razredbenog postupka, stekli pravo upisa na studij.

Sveučilišni specijalistički studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnim ustanovama

Trajanje studija:

1,5 godinu – 3 semestra (90 ECTS bodova)

Akademski naziv:

Sveučilišni specijalist/specijalistica vođenja i upravljanja odgojno-obrazovnim ustanovama (spec.educ.)

Kompetencije koje stječe polaznik završetkom  studija

Polaznik će moći:

 • pratiti suvremene trendove na tržištu i analizirati njihovu ulogu u primjeni marketinga u odgojno-obrazovnim ustanovama
 • analizirati poslove i sistematizirati radna mjesta te utvrditi kompetencije potrebne za pojedina radna mjesta
 • primjenjivati financijsko-računovodstveno poslovanje odgojno-obrazovne ustanove
 • utvrditi ponudu i potražnju za ljudskim resursima te osmisliti selekcijski postupak
 • primijeniti načela pedagoškog vođenja škole, koje polazi od potreba učenika (eng. pedagogical leadership)
 • kontinuirano pratiti kvalitetu nastavnoga procesa i općenito odgojno-obrazovnog rada
 • prepoznati prijetnje poželjnoj kulturi škole te zajednički s ostalima pronalaziti načine njihova sprječavanja/uklanjanja
 • organizirati izobrazbu iz područja inkluzivnog obrazovanja za suradnik kao i za implementaciju inkluzivne pedagogije unutar škole
 • razvijati kvalitetnu komunikaciju sa sudionicima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini
 • znati napisati projektni plan, planirati i pratiti izvođenje projekta
 • odabrati alate i instrumente upravljanja projektima
 • analizirati i propitivati profesionalnu praksu u području odgoja i obrazovanja
 • ostvarivati najučinkovitije modele suradnje s obitelji i zajednicom
 • objasniti prirodu motivacije i njenu povezanost s ostalim psihičkim procesima i ponašanjem te ljudskom dobrobiti i uspješnošću
 • razumjeti tijela upravljanja i temeljna načela administrativnog, poslovnog i pedagoškog vođenja odgojno-obrazovnih ustanova
 • implementirati suvremene znanstvene spoznaje i primjere pozitivne prakse u odgojno-obrazovnu praksu i evaluaciju postignuća
 • upravljati ljudskim potencijalima odgojno-obrazovne ustanove
 • osiguravati trajni profesionalni razvoj zaposlenika odgojno-obrazovne ustanove unaprjeđivati i inovirati rad odgojno-obrazovne ustanove.

Uvjeti upisa na studij:

 • završen sveučilišni studij MA razine ili dodiplomski studij prije uvođenja bolonjskog procesa
 • pristupnici koji ne budu zadovoljavali ranije navedene uvjete (završen sveučilišni studij MA razine ili dodiplomski studij prije uvođenja bolonjskog procesa), moći će upisati poslijediplomski specijalistički studij pod posebnim uvjetima koje će odrediti visoko učilište
 • pozitivna ocjena Povjerenstva za upis na specijalistički studij (motivacijsko pismo i razgovor s pristupnikom)