Objava natječaja 10. svibnja 2024.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
 FAKULTET ZA ODGOJNE I OBRAZOVNE ZNANOSTI
 
raspisuje
 
NATJEČAJ
 
za izbor
 
  1. jednog zaposlenika/zaposlenice na znanstveno-nastavno radno mjesto docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
  2. jednog zaposlenika/zaposlenice na opće radno mjesto I. vrste - suradnik za studentska pitanja u Uredu za studente i studije u Tajništvu Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu
 
 
Svi kandidati natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ broj 93/14., 127/17., 98/19., 151/22. i 64/23.).
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. osim kriterija propisanih člankom 39. stavcima 1. i 3. i člankom 119. stavkom 6. Zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti („Narodne novine“ br. 119/22.), obvezni su ispuniti kriterije propisane člankom 123. stavcima 1. i 2. i člankom 200. Statuta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, člankom 49. stavcima 1. i 2. Statuta Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnikom o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja (»Narodne novine«, br. 28/17., 72/19., 21/21. i 111/22.), člancima 2., 5. i 6. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja („Narodne novine“ br. 122/17. i 120/21.), Odlukom Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (“Narodne novine” br. 129/05.) te člankom 9. stavkom 1. i člankom 36. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Kandidati natječaja pod točkom 1. uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 1 – Prijava na natječaj za izbor na znanstveno-nastavno radno mjesto.
 
Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti, Statut Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statut Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravilnik o uvjetima za izbor u znanstvena zvanja, Odluka Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Odluka Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora na znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna radna mjesta na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Obrazac br. 1. objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr/opci-podaci/propisi.
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. prijavi na natječaj obvezno prilažu dokumentaciju u elektroničkom obliku u PDF formatu.
Za kandidate natječaja pod točkom 1. koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika (i latiničnog pisma) u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (napredno znanje (C2)).
 
Kandidati natječaja pod točkom 1. prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose u elektroničkom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, s naznakom: „Prijava na natječaj za docenta“.
 
Kandidati natječaja pod točkom 2. pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni su ispunjavati i sljedeće uvjete:
  • završen sveučilišni diplomski studij
  • jedna godina radnog iskustva.
 
Uz prijavu na natječaj kandidati natječaja pod točkom 2. obvezni su priložiti: 
  • životopis
  • izvornik ili ovjeren preslik diplome o završenom sveučilišnom diplomskom studiju
  • presliku identifikacijske isprave
  • potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
  • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili preslik ugovora)
  • popunjen i potpisan obrazac Privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti foozos.hr).
 
Opis poslova općeg radnog mjesta I. vrste - suradnik za studentska pitanja u Uredu za studente i studije objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr.
 
Kandidati natječaja pod točkom 2. dokumentaciju predaju u dva (2) primjerka, od kojih je jedan (1) originalni.
Kandidati natječaja pod točkom 2. koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o sadržaju i načinu  pisanog testiranja/razgovora, pravnim i drugim izvorima za pripremu kandidata za pisano testiranje/razgovor, mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Kandidati koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati kandidatima natječaja.
 
Kandidati natječaja pod točkom 2. prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Ulica cara Hadrijana 10, 31000 Osijek, s naznakom: „Prijava na natječaj za suradnika za studentska pitanja„.
 
Za sve kandidate natječaja koji posjeduju inozemnu visokoškolsku kvalifikaciju potrebno je priložiti dokaz o provedenom postupku priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije.
Na natječaj pod jednakim uvjetima mogu se prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Kandidatima prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i potpunu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja.
Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju i koja je vlastoručno potpisana od kandidata koji je podnio prijavu na javni natječaj.
 
Kandidati koji na temelju posebnih propisa – Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.), članka 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada („Narodne novine“ br. 84/21.) i članka 48.f. Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ br. 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, obvezni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze koje posebni propisi propisuju za ostvarivanje tog prava. Navedeni kandidati ostvaruju prednost pri zapošljavanju u odnosu na ostale kandidate, samo pod jednakim uvjetima.
Za kandidate koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rada i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ br. 84/21.) popis dokaza potreban za ostvarivanje tog prava dostupan je na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ br. 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.) u prijavi na natječaj dužni su se pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o invaliditetu.
 
Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti objavit će odluku o izboru zaposlenika/zaposlenice na mrežnim stranicama www.foozos.hr najkasnije u roku od osam (8) dana od dana njihova donošenja te uz prethodnu suglasnost izabranog kandidata/kandidatkinje profesionalni životopis.
 
Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana njegova dovršetka.
 
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i elektroničkom poštom.
 
Prijavom na natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).
Svi kandidati natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je na mrežnim stranicama Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti www.foozos.hr. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.
 
Prilozi: