Voditeljica Odsjeka:

doc. dr. sc. Ivana Moritz

Ime i prezime

dr. sc. Ivana Moritz

Zvanje

Docentica

e-mail

imoritz@foozos.hr, moritz.ivana@gmail.com

Broj ureda

61

Istraživački interesi

kognitivna lingvistika, frazeologija engleskoga jezika

 

Osnovnu i srednju školu (I. gimnazija Osijek) završila je u Osijeku. Godine 1999. diplomirala je na Pedagoškome fakultetu u Osijeku stekavši zvanje profesora engleskoga i njemačkoga jezika s književnošću. Akademske godine 2006./2007. upisala je Poslijediplomski sveučilišni studij Jezikoslovlje na Filozofskom fakultetu Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strrossmayera u Osijeku. Doktorirala je u travnju 2015. godine obranom rada Kognitivna analiza eufemizama u političkom diskursu na engleskom jeziku  i stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz područja humanističkih znanosti, polja filologije.Radila je u više osnovnih i srednji škola u Osijeku na radnim mjestima profesorice i nastavnice engleskoga i njemačkoga jezika. Školsku godinu 2002./2003. provela je radeći u Rydal Penrhos School u mjestu Colwyn Bay, u sjevernom Walesu, Velika Britanija, na radnom mjestu asistenta u nastavi engleskoga kao stranoga jezika i njemačkoga jezika. Od 1. lipnja 2007. radi kao asistentica, i kasnije viša asistentica, na Učiteljskome fakultetu u Osijeku (današnji Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti).Na Odsjeku za anglistiku i germanistiku Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku sudjeluje u izvedbi nastave više kolegija:Gramatika engleskog jezika 1, Gramatika engleskog jezika 2, Jezične vježbe engleskog jezika 3 i Engleski jezik 3.Sudjeluje na međunarodnim i domaćim znanstvenim i stručnim skupovima iz područja lingvistike, s naglaskom na proučavanju kognitivne lingvistike i frazeologije engleskoga jezika, te objavljuje radove iz istih područja u domaćim i stranim publikacijama.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=299616

Članovi Odsjeka:

izv. prof. dr. sc. Željka Flegar

Ime i prezime

dr. sc. Željka Flegar

Zvanje

Izvanredna profesorica

e-mail

zflegar@foozos.hr

Broj ureda

46

Istraživački interesi

Engleski jezik, dječja književnost, dječja medijska kultura, dramska kultura (improvizacijsko kazalište)

 

Željka (Nemet) Flegar završila je studij engleskoga jezika i književnosti  i njemačkog jezika i književnosti na Pedagoškom fakultetu u Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera Osijeku te 2004. godine doktorirala je na temu Strah od javnog nastupa i improvizacijski teatar na Alpen-Adria-Universität u Klagenfurtu (Austrija). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti radi od 2005. godine gdje predaje kolegije iz engleskoga jezika, Dječja književnost na engleskom jeziku, Dječja medijska književnost na engleskom jeziku, Dramska radionica na engleskom jeziku i Jezične vježbe engleskog jezika IV. Bavi se istraživanjima iz istih područja, posebnostima i odstupanjima engleskoga jezika u kontekstu književnoga diskursa, povijesnoga razvoja dječje kulture i medijskih adaptacija. Izlaže na međunarodnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu (SAD, Rusija, Ujedinjeno Kraljevstvo, Irska, Španjolska) te objavljuje radove u međunarodno priznatim časopisima (International Research in Children's Literature, Cambridge Quarterly, Libri & Liberi). Dobitnica je nagrade Children's Literature Association 2013. godine. Članica je Hrvatske udruge istraživača dječje književnosti (HIDK). Autorica je sveučilišnog priručnika Kazališna improvizacija, jezik i komunikacija (Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, 2016.)

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

https://www.bib.irb.hr/pretraga/?q=Flegar%2C+%C5%BDeljka+%28276861%29&by=author

doc. dr. sc. Manuela Karlak
doc. dr. sc. Ivana Marinić
doc. dr. sc. Lana Mayer
Ksenija Benčina, viša lektorica
dr. sc. Mirna Erk, viša predavačica

O odsjeku

 

Odsjek za anglistiku i gemanistiku osnovan je 1. listopada 2019. godine. Znanstveni i istraživački interes članica Odsjeka u području je jezika, književnosti, medijske kulture, ranog učenja i poučavanja engleskog i njemačkog jezika. Područje poučavanja nastavnika Odsjeka uključuje jezične, književne i metodičke predmete engleskog i njemačkog jezika na svim studijskim programima Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Članice Odsjeka sudjeluju u osuvremenjivanju postojećih i osmišljavanju novih kolegija iz navedenih područja te su autorice brojnih radova u međunarodnim časopisima te sudionice niza znanstvenih i stručnih konferencija, a uključene su i u rad nekoliko projekata. Potrebno je istaknuti brojne aktivnosti članica Odsjeka u području popularizacije znanosti na Festivalu znanosti.

Članice Odsjeka za anglistiku i germanistiku aktivno sudjeluju u organizaciji Međunarodnog znanstvenog skupa Dijete i jezik danas, koji se održavaju svake dvije godine i u čijem radu sudjeluju znanstvenici iz zemlje iz inozemstva te rezultiraju domaćim i stranim publikacijama.

Odsjek okuplja sedam članica.

About the Department of English and German Studies

The Department of English and German studies was founded in October 2019. The scientific and research interests of the Department members lie in the fields of English and German linguistics and literature, teaching, learning and acquiring English and German language. The teaching range of the Department's instructors involves linguistic, literary and teaching methodology subjects in English and German being a part of all the study programmes of the Faculty of Education. The Department members take part in modernization of the existing and the creation of new courses in the mentioned fields. They have authored numerous papers published in international journals and have participated in a range of scientific conferences. Also, they have been working on several projects. It should be mentioned that the members have organized many activities in the field of science popularization within the frames of the Science festival.

The members of the Department of English and German Studies actively participate in the organization of International scientific conferences Children and Languages Today held every second year, visited by scientists from Croatia and abroad and resulting in Croatian and international publications and cooperation.

Über die Abteilung für Anglistik und Germanistik

Die Abteilung für Anglistik und Germanistik wurde am 1. Oktober 2019 gegründet. Das wissenschaftliche Interesse der Mitarbeiterinnen richtet sich auf folgende Bereiche: Sprache, Literatur, Medienkultur, früher Englisch- und Deutscherwerb sowie das Unterrichten dieser Fremdsprachen. Die Lehrkräfte der Abteilung halten eine Reihe von Lehrveranstaltungen im Bereich der Linguistik, Literatur und Methodik des Englischen und des Deutschen in allen Studiengängen der Fakultät für Bildungs- und Erziehungswissenschaften. Die Mitarbeiterinnen der Abteilung beteiligen sich an der Modernisierung der gegenwärtigen und an der Entwicklung neuer Lehrveranstaltungen aus den genannten Bereichen. Sie sind Autorinnen zahlreicher in internationalen Zeitschriften veröffentlichter Beiträge, sowie Teilnehmerinnen einer Reihe von wissenschaftlichen Konferenzen und Fachtagungen. Außerdem arbeiten sie an etlichen wissenschaftlichen Projekten und sind auch an der Popularisierung der Wissenschaft u.a. im Rahmen des Wissenschaftsfestes engagiert.

Die Mitarbeiterinnen der Abteilung für Anglistik und Germanistik nehmen aktiv an der Organisation der internationalen wissenschaftlichen Konferenz Kinder und Sprache heute teil, die alle zwei Jahre stattfindet und zahlreiche Wissenschaftler aus dem In- und Ausland anzieht. Aus dieser fruchtbaren Zusammenarbeit entstehen in- und ausländische Veröffentlichungen.

Die Abteilung besteht aus 7 Mitarbeiterinnen.