Predsjednica katedre:

prof. dr. sc. Irella Bogut

Ime i prezime

dr. sc. Irella Bogut

Zvanje

Redovita profesorica

Predsjednica Katedre za prirodoslovlje

e-mail

ibogut@foozos.hr

Broj ureda

23

Istraživački interesi

limnologija, meiofauna, nematofauna,ekološki odgoj, ekologija i održivi razvoj

 

Diplomirala je na Pedagoškom fakultetu 1996. dvopredmetni studij Biologija i kemija te stekla stručni naziv profesor biologije i kemije. Magistrirala je 2000. i doktorirala 2005. u grani ekologija, polje biologija, područje prirodnih znanosti na Biološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. do 2008. radila je na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta (kasnije Odjelu za biologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku) u svojstvu znanstvenog novaka, asistenta i višeg asistenta na projektu „Zaštita voda rezervata Kopački rit“ i u nastavi iz prirodoslovne skupine predmeta (praktikumi i seminari iz Beskralježnjaka, Biologije mora, Protozoa, Teorije organske evolucije, Terenske nastave II, Embriologije i evolucije organskih sustava). Od 2008. do danas zaposlenica je na Učiteljskom fakultetu (sada Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti). Od 2008. do 2010. bila je predsjednica Katedre za matematiku i prirodoslovlje, od svibnja do listopada 2010. v.d. prodekanice za nastavu, a od listopada 2010. do listopada 2018. prodekanica za znanost. Od listopada 2018. predsjednica je Katedre za prirodoslovlje na Odsjeku za prirodne znaosti FOOZOS-a. Predaje kolegije Prirodoslovlje I, Prirodoslovlje II, Ekologija, Terenska nastava, Ekološki odgoj u dječjem vrtiću, Ekologija za održivi razvoj, Poznavanje biljaka i životinja. Autorica je i suautorica udžbenika, radnih bilježnica, metodičkih priručnika, knjige, poglavlja u knjizi, više od 50 znanstvenih radova i brojnih stručnih radova iz biologije i pedagogije. Suradnica je na brojnim međunarodnim i domaćim projektima („Peacemaking the education and employment: answers to new challenges and opportunities“, „Restoring ecological diversity of forests with airborne imaging technologies“, Europska noć istraživača (TPTF_ERN)  paket/tema: Strossmayer days, „LUMEN“ i dr.).

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=221461

Članovi Katedre:

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Užarević, prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

Ime i prezime

dr. sc. Zvonimir Užarević

Zvanje izvanredni profesor

Prodekan za poslovne odnose i međunarodnu suradnju

e-mail

zuzarevic@foozos.hr

Broj ureda

ured prodekana i ured broj 66

Istraživački interesi

biomedicina, biologija, biotehnologija

 

Diplomirao je 1998. godine na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te stekao zvanje profesora biologije i kemije. Doktorirao je 2011. godine na Poslijediplomskom interdisciplinarnom doktorskom studiju Molekularne bioznanosti na Sveučilištu u Osijeku. Od 2000. do 2004. godine radio je kao asistent na Zavodu za biologiju Pedagoškog fakulteta u Osijeku. U razdoblju od 2004. do 2006. godine predavao je biologiju i kemiju u Srednjoj školi Matije Antuna Reljkovića u Slavonskome Brodu, a od 2006. do 2008. godine radio je kao asistent na Odjelu za biologiju u Osijeku. Od 2008. godine zaposlen je na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Godine 2014. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (izborna polja temeljne medicinske znanosti i interdisciplinarne biotehničke znanosti). Na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti izvodi nastavu iz kolegija Zdravstveni odgoj, Školska higijena, Poznavanje biljaka i životinja, Terenska nastava, Prirodoslovlje, Ekologija, Biološka kinantropologija i Prva pomoć. Kao autor i suautor objavljuje originalne znanstvene radove u časopisima koji se indeksiraju u bazama Current Contents i Science Citation Index Expanded. Autor je i suautor niza znanstvenih i stručnih priopćenja na domaćim i međunarodnim skupovima. Član je Hrvatskoga društva za istraživanje raka, Hrvatskoga biološkog društva, Hrvatskoga društva za biljnu fiziologiju i Hrvatskoga društva za kemiju.

Popis publikacija (poveznica na CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254796

 

 

Name and surname

Zvonimir Užarević, Ph.D.

Profession

Associate professor

e-mail

zuzarevic@foozos.hr

   

Research interests

biomedicine, biology, biotechnology

 

He graduated at the Pedagogical faculty at the University of Osijek in 1998 and earned the title of professor of biology and chemistry. He holds a doctorate in 2011 at the Postgraduate interdisciplinary doctoral study in Molecular biosciences at the University of Osijek. From 2000 to 2004 he worked as an assistant at the Department of biology at the Pedagogical faculty in Osijek. Between 2004 and 2006 he teaches biology and chemistry at secondary school MatijaAntunReljkovic in SlavonskiBrod and from 2006 to 2008 he worked as an assistant at the Department of biology in Osijek. Since 2008, he has been employed at the Faculty of education in Osijek. In 2014 he was elected to the scientific-teaching professorship of an interdisciplinary field of science (basic medical science and interdisciplinary biotechnical sciences). At the Faculty of education, he teaches Health education, School hygiene, Knowledge of plants and animals, Field work, Natural sciences, Ecology, Biological kinanthropology and First aid. As an author and co-author, he publishes original scientific papers in journals indexed into Current Contents and Science Citation Index Expanded. He is the author and co-author of numerous scientific and professional announcements at national and international conferences. He is a member of the Croatian society for cancer research, Croatian biological society, Croatian society for plant physiology and Croatian society for chemistry.

List of publications (link to CROSBI)

http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=254796

doc. dr. sc. Vjekoslav Galzina
mr. sc. Željko Popović, profesor visoke škole, trajno zvanje
Irena Kišmartin

Katedra za prirodoslovlje ustrojena je 15. rujna 2015. odlukom Fakultetskoga vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Okuplja stručnjake iz prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih, tehničkih i interdisciplinarnih znanosti koji izvode nastavu iz prirodoslovne skupine predmeta na studijskim programima i programima cjeloživotnog obrazovanja na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti. Katedra trenutno ima zaposlenih 5 članova, a u radu katedre sudjeluje i jedna magistra biologije na stručnom osposobljavanju u trajanju od godinu dana te jedna vanjska suradnica.