Tradicija obučavanja učitelja povezana s razvojem osnovnoškolskoga (pučkoga) obrazovanja  datira od 1874. Zapravo se, prema Zakonu o ustroju pučkih škola i preparandija za pučko učiteljstvo u Slavoniji i Hrvatskoj, 1874. školovanje učitelja podiže na trogodišnje, a 1888. na četverogodišnje školovanje. Sustavna institucionalna izobrazba učitelja u Osijeku traje neprekidno od 1893. kada je osnovana Učiteljska škola. Ta je ugledna odgojno-obrazovna ustanova odigrala značajnu ulogu u školovanju učitelja te razvoju prosvjete u Osijeku, Slavoniji i Republici Hrvatskoj. Duboko se ukorijenila u djelovanje prosvjetnih ustanova koje su se razvile na njezinim temeljima. Akademske godine 1961./1962. započela je s radom Pedagoška akademija koja je akademske godine 1977./1978. prerasla u Pedagoški fakultet.

Posljednjih desetljeća izobrazba učitelja na ovim prostorima upućuje na promjene koje su se tijekom godina događale. Kako je Republika Hrvatska već devedesetih godina 20. st. počela usklađivati svoj sustav s europskim, 1994.  dvogodišnji studij razredne nastave preustrojava se u četverogodišnji sveučilišni učiteljski studij.

Akademske godine 1998./1999. obrazovanje učitelja i odgojitelja preuzima novoosnovana Visoka učiteljska škola. Učiteljski je studij, od tada kao četverogodišnji stručni studij, sljedećih godina dopunjen s pojačanim programima iz predmeta: povijest, informatika, engleski i njemački jezik. Akademske godine 1999./2000. upisana je i prva generacija studenata na dislociranom Učiteljskom studiju u Slavonskome Brodu.

Akademske godine 2005./2006.  izvršena je statusna promjena Visoke učiteljske škole i njezino prerastanje u Učiteljski fakultet u Osijeku.

Daljnjim ustrajnim radom usustavljen je sveučilišni studijski program za odgojitelje te je akademske 2009./10. godine upisana prva generacija studenata Sveučilišnog preddiplomskog studija ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Iste se godine osniva Odsjek za cjeloživotno obrazovanje i pokreće pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička izobrazba za buduće sveučilišne nastavnike na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

U nastavnom smislu, iskorak predstavlja 2005. godina u kojoj počinje provedba suvremenih studija usklađenih s Bolonjskom deklaracijom na svim razinama – sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju.

Učiteljski fakultet mijenja 11. rujna 2014. godine naziv u Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.

Misija

Misija je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti doprinos društvu unaprjeđenjem znanja kroz istraživanja kao i obrazovanje i priprema studenata za radu u institucijama odgoja i obrazovanja. Fakultet nastoji u svakom članu zajednice razviti sposobnost i želju da radi mudro, odgovorno i učinkovito za napredak zajednice težeći se izgraditi kao regionalni europski fakultet i mjesto poželjno za studiranje.

Vizija

Vizija je Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti razvijati fakultet s jasnim istraživačkim profilom usmjerenim na održivi razvoj. Provedbom kvalitetnog i učinkovitog obrazovanja utemeljenog na ishodima učenja i koncepciji cjeloživotnog obrazovanja aktivno će surađivati s gospodarstvom, a s partnerima za razvoj zajednice uključivati se u europski istraživački prostor i europski prostor visokoga obrazovanja što uključuje najvišu razinu organiziranosti i odgovornosti.