Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020.

  1. Uvjeti upisa

Diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja mogu upisati kanddiati koji su završili preddiplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja ili stručni studij i položene ispite razlikovne godine studija.

  1. Prijave

Prijave za razredbeni postupak primaju se: od 16. rujna do 20. rujna 2019. godine

Prijave se predaju osobno ili poštom na adresu: Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek, uz naznaku „Ured za studente“. Obrazac prijave za razredbeni postupak kandidati mogu skinuti s mrežne stranice Fakulteta ili preuzeti u Uredu za studente. Ako se kandidat prijavljuje za više studija, za svaki studij podnosi drugu prijavu s odgovarajućim dokumentima te plaća troškove razredbenog postupka za svaku prijavu.

Uz obrazac prijave potrebno je priložiti:

  1. Svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju s najmanje 180 ECTS bodova ili
  2. Svjedodžba o završenom stručnom studiju i potvrda o položenim ispitima razlikovne godine studija
  3. Dopunska isprava o studiju (supplement) ili uvjerenje o položenim ispitima
  4. Uplatnica za troškove razredbenog postupka uplaćenih na IBAN račun Fakulteta HR1825000091102044575 u iznosu od 300,00 kuna
  5. Velika kuverta s poštanskom markicom i adresom kandidata

 

  1. Upisi

Rezultati razredbenog postupka će se objaviti 25. rujna 2019. godine na Oglasnoj ploči Fakulteta i na mrežnoj stranici www.foozos.hr.

Upisi na diplomski sveučilini studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja provodit će se prema rang listi 27. rujna 2019. u 9.00 sati.

  1. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o pitanjima vezanim uz upis, kandidati mogu dobiti u Uredu za studente Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Cara Hadrijana 10, Osijek i Ivana Gundulića 20, Slavonski Brod i na mrežnoj stranici www.foozos.hr.

 

*Ukoliko se ne popuni kvota, diplomski sveučilišni studij Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja neće se izvoditi.

Natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2019./2020.

Obrazac prijave diplomski 2019./2020.